Oferta warsztatów i szkoleń dla Poczty Polskiej S.A.

Szanowni Państwo.

Doceniając wieloletnią współpracę z Pocztą Polską, przedstawiamy naszą najnowszą ofertę, zawierającą propozycję realizacji warsztatów i szkoleń, zwłaszcza z zakresu aspektów prawnych i prawa obowiązującego w Poczcie Polskiej S.A.

Od roku 2011 nasza firma aktywnie włączyła się w realizację działań szkoleniowo-doradczych, realizowanych w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasze starania w kierunku wzmocnienia potencjału zaowocowały otrzymaniem dofinansowania na realizację dwóch projektów w ramach priorytetu V POKL, które realizowaliśmy – jako Lider zarządzający – w partnerstwie z pięcioma jst każdy.

Te lata doświadczeń, wymiany myśli – pozwoliły nam dostrzec codzienne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw i urzędów, a przede wszystkim poznać obszary wymagające wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Na bazie tych doświadczeń przygotowaliśmy dla Państwa ofertę, dedykowaną specjalnie dla Poczty Polskiej S.A.

W imieniu całego zespołu zapraszam do skorzystania z proponowanych warsztatów i szkoleń.

 

Z poważaniem, Liliana Kaleta

 

Nasza oferta:

 1. Tytuł warsztatu: Archiwizacja dokumentów i instrukcja kancelaryjna

  Grupa docelowa
  .
  Pracownicy Poczty Polskiej S.A. odpowiedzialni za obszar dotyczący wytwarzania i przechowywania dokumentów.

  Cel ogólny warsztatu.
  Pogłębienie wiedzy w zakresie odpowiedzialności pracowników Poczty Polskiej S.A. w zakresie wytwarzania i przechowywania dokumentacji, a także stworzenie systemów kancelaryjnych oraz zapoznanie uczestników warsztatu z krajowymi normami tworzenia pism.

  Główne założenia programowe:
  1. Kancelaria – biurowość. Odpowiedzialność prawna pracowników i Poczty Polskiej S.A. za wytwarzaną i przechowywaną dokumentację. Systemy kancelaryjne – dziennikowy i „bezdziennikowy”. Zasady tworzenia pisma – normy krajowe.
  2. Tworzenie teczek, zbiorów dokumentacji: dokumentacja organizacyjna (min.: uchwały, posiedzenia zarządu, rejestry, regulaminy); dokumentacja administracyjna (min.: karty drogowe, delegacje, arkusze inwentaryzacyjne, BHP, zamówienia); dokumentacja pracownicza (min.: teczki osobowe, listy płac, karty zarobkowe, karty zasiłkowe, wnioski urlopowe, upoważnienia).
  3. Dokumentacja finansowa (min.: dowody księgowe, bilanse, CIT8); dokumentacja warsztatów (min.: dokumentacja uczestników, realizowanych zajęć); pozostała dokumentacja (umowy ze starostwami, sprawozdawczość z działalności, zaświadczenia).
  4. Znaki sprawy. Porządkowanie dokumentacji (kompletowanie dokumentacji, układanie pism, usuwanie brudnopisów). Rozwiązanie stosunku pracy – protokolarne rozliczenie się pracownika z wytworzonej dokumentacji.
  5. Archiwizacja. Składnica akt w Poczcie Polskiej S.A. – organizacja i zadania. Kategorie archiwalne ich znaczenie i cel stosowania.
  6. Prowadzenie środków ewidencyjnych w składnicy:  spisy zdawczo-odbiorcze, wykazy spisów zdawczo-odbiorczych, rejestr wypożyczonych (udostępnionych) teczek aktowych.
  7. Brakowanie (niszczenie dokumentacji) – protokoły niszczenia dokumentacji. Procedura postępowania w momencie likwidacji fundacji lub istotnych zmian organizacyjnych w zakresie dokumentacji w składnicy akt.
  8. Praktyczne ćwiczenia z ww. zakresu – wypełnianie formularzy odzwierciedlających poszczególne czynności kancelaryjno-archiwalne. Dyskusja oraz odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia. Podsumowanie szkolenia.


 2. Tytuł warsztatu: Zasady rozliczania czasu pracy.

  Grupa docelowa.
  Pracownicy firmy odpowiedzialni za planowanie i rozliczanie czasu pracy w przedsiębiorstwie.

  Cel ogólny warsztatu.
  Zapoznanie uczestników z wiedzą i praktyką z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy w kontekście zapewnienia sprawnej organizacji pracy przedsiębiorstwa.

  Główne założenia programowe:

  1. Co jest czasem pracy pracownika, od którego momentu i do jakiego momentu rozliczać czas pracy pracownika w szczególności w przypadku podróży służbowych pracownika oraz jak kwalifikować czas szkoleń?
  2. Praktyczne konsekwencje dla rozliczania czasu pracy pojęć: pracodawcy oraz pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
  3. Okres rozliczeniowy czasu pracy – czym jest okres rozliczeniowy, praktyczne znaczenie okresu rozliczeniowego.
  4. Wymiar czasu pracownika – jak ustalić liczbę godzin pracy pracownika w przyjętym okresie rozliczeniowym (przykładowe działania obliczeniowe).
  5. Systemy czasu pracy (w tym także jak dokonywać wyboru optymalnego systemu czasu pracy dla poszczególnych grup pracowników).
  6. Ustalenie przerwy dobowej. Praca w godzinach nadliczbowych. Dyżur pracowniczy. Praca w porze nocnej. Praca w niedziele i święta.
  7. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy (grafików) i prowadzenia ewidencji czasu pracy.
  8. Prawidłowe rozliczanie czasu pracy, szczególnie w równoważnym systemie czasu pracy – praktyczne przykłady na bazie harmonogramów i ewidencji tworzonych w Poczcie Polskiej, analiza najczęstszych błędów i nieprawidłowości związanych z czasem pracy.


 3. Tytuł warsztatu: Czas pracy kierowców, praktyka stosowania – przy uwzględnieniu specyfiki pracy Poczty Polskiej S.A.


  Grupa docelowa.
  Pracownicy przedsiębiorstwa odpowiedzialni za planowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców w Poczcie Polskiej S.A.

  Cel ogólny warsztatu.
  Zapoznanie uczestników z wiedzą i praktyką (zasadami rozliczania) z zakresu czasu pracy kierowców.

  Główne założenia programowe:

  1. Akty prawne dotyczące czasu pracy kierowców. Czas pracy kierowców w nawiązaniu do przepisów Kodeksu Pracy
  2. Dzienny czas prowadzenia pojazdu. Odpoczynek dzienny i tygodniowy. Przerwy w prowadzeniu pojazdu.
  3. Pojęcie czasu pracy kierowcy. Dyżur kierowcy. Przerywany czas pracy czy dyżur – korzyści dla pracodawcy.
  4. Ustawa o systemie tachografów cyfrowych. Tworzenie harmonogramów czasu pracy kierowcy – ćwiczenia praktyczne.
  5. Systemy czasu pracy możliwe do stosowania w stosunku do kierowców. Praca w godzinach nadliczbowych. Praca w porze nocnej. Praca w niedziele i święta oraz ograniczenia w ruchu w tych dniach.
  6. Obowiązki przewoźnika i kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców – ćwiczenia praktyczne


 4. Tytuł warsztatu: Zatrudnianie, zwalnianie, nagradzanie i karanie pracowników w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy.

  Grupa docelowa.
  Pracownicy firmy odpowiedzialni za podejmowanie decyzji kadrowych, dotyczących zatrudniania, nagradzania, karania i zwalniania pracowników.

  Cel ogólny warsztatu.
  Dostarczenie kadrze zarządzającej jednostkami organizacyjnymi Poczty Polskiej S.A., służbom kadrowym, służbom kontroli, a także służbom wspomagania pełniącym funkcje kadrowe podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy w kontekście podejmowania decyzji kadrowych, dotyczących zatrudniania, nagradzania, karania i zwalniania pracowników.

  Główne założenia programowe:

  1. Odpowiedzialność porządkowa pracowników:
   rodzaje kar porządkowych, procedura wymierzania kary porządkowej,
   przesłanki pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności porządkowej,
   najczęściej powtarzane błędy pracodawcy skutkujące uchyleniem przez sąd pracy kar porządkowych.
  2. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę na podstawie Kodeksu Pracy.
  3. Porozumienie stron:
   cofnięcie oświadczenia woli przez pracownika,
   zagadnienie odprawy z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.
  4. Wypowiedzenie umowy o pracę:
   przyczyny wypowiedzenia w świetle orzecznictwa SN (m.in. utrata zaufania, absencyjność pracownika),
   warunki formalne wypowiedzenia, rola organizacji związkowych,
   najczęściej powtarzane błędy pracodawcy,
   znaczenie ocen pracowników w kontekście rozwiązywania stosunku pracy,
   wypowiadanie terminowych umów o pracę w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13 marca 2014 r.,
   omówienie konstrukcji dokumentu wypowiedzenia umowy o pracę.
  5. Dyscyplinarne rozwiązanie stosunku pracy. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika.
  6. Rozwiązanie stosunku pracy w trybie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych – praktyka i podstawowe błędy pracodawców w świetle orzecznictwa SN:
   kryterium doboru pracowników do zwolnienia,
   prawdziwość przyczyny rozwiązania stosunku pracy.
  7. Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy:
   odpowiednie stosowanie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę,
   elementy umowy o pracę, które mogą zostać zmienione,
   procedura przeprowadzenia zmiany warunków pracy i płacy,
   skutki wypowiedzenia warunków pracy i płacy.
  8. Szczególna ochrona stosunku pracy przed rozwiązaniem i wypowiedzeniem umowy o pracę.


 5. Tytuł treningu: Prospecting – sztuka pozyskiwania Klientów.


  Grupa docelowa.
  Pracownicy firmy odpowiedzialni za sprzedaż usług oraz zapewnienie kontaktu posprzedażowego z pozyskanymi Klientami.

  Cel ogólny treningu.
  Zwiększenie skuteczności w poszukiwaniu nowego i utrzymaniu relacji handlowych ze stałym Klientem. Pozyskanie umiejętności wykorzystania wszystkich mocnych stron własnej osobowości dla wzbudzenia zainteresowania i zaangażowania do działania.


  Główne założenia programowe:


  1. Tworzenie planu poszukiwania Klienta: określenie strategii działania: wybranie grupy docelowej i planu, określenie priorytetów i celów.
  2. Umawianie spotkań. Wykorzystanie źródeł informacji: e-maile, telefony, sprzedaż bezpośrednia, prezentacje u Klientów, przezwyciężanie trudności, rozpoznawanie problemów i docieranie do potrzeb Klienta na spotkaniu.
  3. Jak zdobyć zaufanie potencjalnego Klienta? Przygotowanie wizyty handlowej: wybór celu wizyty, ułatwianie kontaktu z Klientem poprzez odpowiednie zachowania.
  4. Udane spotkanie, trudne przypadki: wzbudzenie zainteresowania w powściągliwym i ostrożnym Kliencie – strategia zadawania pytań. Skuteczna argumentacja, czyli jak przekonać potencjalnego Klienta? Trudne przypadki: Klient pełen wątpliwości, agresywny, milczący..
  5. Działania posprzedażowe (pozostawanie w zasięgu klienta): zapewnienie ciągłości kontaktu przy wykorzystaniu prostych narzędzi. Co zrobić, aby każdy Klient stał się „dostarczycielem” nowych kontaktów?


 6. Tytuł warsztatu: Efektywne techniki sprzedaży partnerskiej.

  Grupa docelowa.
  Przedstawiciele handlowi – doradcy pracujący z Klientami indywidualnymi lub sieciowymi.

  Cel ogólny warsztatu.
  Zwrócenie uwagi Uczestników na potrzeby i oczekiwania Klienta oraz wzrost satysfakcji Pracowników i Klientów.

  Główne założenia programowe:

  1. Zainspirowanie uczestników nowymi technikami sprzedaży.
  2. Etapy sprzedaży. Portret dobrego sprzedawcy. Kluczowe cele rozmowy handlowej – rozpoznawanie potrzeb Klienta. Prezentacja oferty. Wątpliwości i zastrzeżenia Klienta – jak je zmienić w argumenty sprzedaży? Zamknięcie sprzedaży.
  3. Rozmowa handlowa – nawiązanie kontaktu z Klientem – rozpoznawanie oczekiwań handlowych Klienta, motywów skłaniających do skorzystania z oferowanych usług. Zadawanie pytań i zbieranie informacji, aktywne słuchanie i analiza usłyszanych informacji – narzędzia budowania kontaktu.
  4. Efektywna prezentacja handlowa – wykorzystanie elementów NLP w sprzedaży usług.
  5. Wykorzystanie wiedzy na temat kanałów reprezentacji zmysłowej w sprzedaży produktów i usług, wykorzystanie metafor i cytatów w rozmowie sprzedażowe
  6. Reguły perswazyjne w relacjach sprzedażowych (zasady komunikacji perswazyjnej). Poznanie zasad wywierania wpływu i skutecznej perswazji w sprzedaży.
  7. Trudni Klienci? Co to tak naprawdę znaczy i jak sobie z nimi radzić osiągając sukces w sprzedaży? Poznanie użytecznych technik do badania oraz ujawniania potrzeb i oczekiwań Klientów.
  8. Poznanie przyczyn i radzenie sobie z obiekcjami Klienta.


 7. Tytuł szkolenia: Skuteczna windykacja.

  Grupa docelowa.
  Szkolenie przeznaczone dla osób, które w swojej pracy zajmują się odzyskiwaniem przeterminowanych należności i są narażeni na kontakt z tzw. trudnymi Klientami – pracownicy działów: windykacji, windykacji telefonicznej, monitoringu należności.

  Cel ogólny szkolenia.
  Celem szkolenia jest wypracowanie strategii skutecznego odzyskiwania należności, określenie zasad profilaktyki windykacyjnej oraz reguły ich stosowania, a także wykształcenie w uczestnikach szkolenia umiejętności kontroli emocji w sytuacjach trudnych.

  Główne założenia programowe:


  1. Cele windykacji. Dlaczego klienci nie płacą? Kiedy klient nie wywiązuje się z umowy. Rodzaje windykacji (miękka i twarda).
  2. Wykorzystanie źródeł komunikacji: telefony, e-maile. Przygotowanie spotkania windykacyjnego. Jak zdobyć zaufanie potencjalnego Klienta? Budowanie wizerunku firmy w oczach Klienta
  3. Typy trudnych Klientów i sposoby radzenia sobie z nimi. Rozmowy z różnymi Klientami. Strategie negocjacyjne w windykacji. Techniki wpływu społecznego w rozmowie windykacyjnej. Skuteczna argumentacja – rozpoznawanie problemu. Agresja.
  4. Podstawy psychologii niezbędne do właściwych relacji z dłużnikiem. Cechy profesjonalnego pracownika zajmującego się windykacją i obsługą Klienta. Umiejętność kontrolowania emocji i zachowania spokoju w rozmowie windykacyjnej.
  5. Zdobycie jak największej ilości informacji o dłużniku. Źródła informacji o dłużniku: co można ustalić telefonicznie, jak szukać informacji w Internecie, jakie kwestie pozostawić w gestii komornika? Narzędzia kontroli w procesie windykacyjnym.
  6. Błędy w rozmowach windykacyjnych. Rola pytań w rozmowie windykacyjnej. Ćwiczenia – analiza dotychczasowych rozmów prowadzonych przez uczestników. Prowadzenie rozmów w warunkach trudnych – nietypowych.


 8. Tytuł warsztatu: Kasjer walutowy – rozpoznawanie autentyczności zagranicznych znaków pieniężnych.

  Grupa docelowa.
  Pracownicy kas i kantorów, którzy mają bezpośrednią styczność z zagranicznymi banknotami i monetami będącymi w powszechnym obiegu gospodarczym.

  Cel ogólny warsztatu.
  Nabycie umiejętności rozpoznawania falsyfikatów zagranicznych znaków pieniężnych oraz poznanie procedur postępowania w przypadku ich ujawnienia.

  Główne założenia programowe:

  1. Wyposażenie stanowiska pracy kasjera – organizacja stanowiska.
  2. Prawo dewizowe – szkolenie będzie realizowane w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.07.2002 r. (Dz.U. nr 141 poz. 1178 z późniejszymi zmianami).
  3. Metody identyfikacji i przyjmowanie znaków pieniężnych. Identyfikacja znaków pieniężnych (cechy indentyfikacyjne, stosowane zabezpieczenia, metody fałszowania, sposoby rozpoznawania falsyfikatów). Zasady przyjmowania znaków pieniężnych od klientów.
  4. Prezentacja i omówienie sprzedawanych w Poczcie Polskiej S.A. walut obcych:
   EUR (Euro UE).
   USD (Dolar USA).
   GBP (Funt Brytyjski).
   AUD (Dolar Australijski).
   CHF (Frank Szwajcarski).
  5. Metody zabezpieczania walut obcych – stosowane zabezpieczenia: znak wodny, włókna ochronne, nitki ochronne, konfetti, znaki optyczne, folia metaliczna, elementy witrażowe, efekt kątowy, znaki utajnione, cechy indentyfikacyjne.
  6. Fałszerskie techniki zastępcze
  7. Rozpoznawanie autentyczności obcych znaków pieniężnych: format, druk obustronny, nazwa państwa, nazwa jednostki pieniężnej, oznaczenie serii i numerów, data emisji, podpisy osób upoważnionych do sygnowania papierów wartościowych, papier, farba, techniki drukarskie – druk płaski, druk wypukły, druk wklęsły, szata graficzna.
  8. Rozpoznawanie autentyczności monet i ich zabezpieczenia:
   elementy plastyczne, wartość nominalna, data emisji, karbowanie monet
  9. Zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatu. Wymiana zużytych i uszkodzonych banknotów.
  10. Ćwiczenia na autentycznych i fałszywych znakach pieniężnych z wykorzystaniem wzroku, dotyku, lupy, testera i mikroskopu.


 9. Tytuł szkolenia: Kontrola zarządcza.

  Grupa docelowa.
  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie wdrażania systemu kontroli zarządczej w danej jednostce. Grupą docelową jest więc zarówno kierownictwo jak i główni księgowi, audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w Poczcie Polskiej S.A.

  Cel ogólny szkolenia.
  Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych Ustawą o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacyjnego usytuowania oraz sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania finansami publicznymi dla ustawowych celów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także podległe jednostki finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania i specyfiki.

  Główne założenia programowe:

  1. Pojęcie i zakres kontroli zarządczej. Definicje i cele kontroli zarządczej w ustawie o finansach publicznych. Kontrola Finansowa jako element kontroli zarządczej. Wytyczne zawarte w Ustawie o finansach publicznych.
  2. Zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej wydanych przez Ministra Finansów.  Zadania w ramach realizacji pierwszego poziomu kontroli zarządczej.  Zadania wynikające z drugiego poziomu kontroli zarządczej.
  3. Kontrola zarządcza jako system działalności (zarządzania i kontroli) jednostek organizacyjnych. Regulacje prawne. Rozwiązania instytucjonalne. Regulacje prawne w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli. 3. Podobieństwa i różnice: audyt, kontrola, ewaluacja.
  4. Narzędzia kontroli zarządczej.
  5. Zasady prowadzenia audytu i kontroli. Standardy kontroli wewnętrznej jako podstawa 6. do standardu audytu wewnętrznego. Prawa i obowiązki audytora i kontrolera.  Specyfika kontroli systemowej: na miejscu, na dokumentach, planowanej doraźnej, ad hoc.
  6. Procedury jako narzędzia kontroli zarządczej wynikające z Ustawy o finansach publicznych i Ustawy o rachunkowości.
  7. Dokumentowanie przebiegu kontroli. Projekt zarządzenia wewnętrznego w sprawie sposobu przeprowadzenia kontroli zarządczej. Projekt zarządzenia w sprawie składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych w ramach pierwszego poziomu kontroli zarządczej.
  8. Audyt wewnętrzny. Metodyka audytu wewnętrznego.
  9. Fazy audytu: przygotowanie audytu, realizacja audytu, sprawozdawczość. Dokumentowanie przebiegu audytu wewnętrznego.
  10. Kontrola zarządcza a ocena ryzyka
 10. Tytuł szkolenia: Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji.
 11. Tytuł szkolenia: Nowa rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji – nowelizacja Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.