Projekty realizowane

EDUCATOR L.B. CENTRUM KSZTAŁCENIA, FORMEDICO, LILIANA KALETA 

informuje o realizacji projektu pn.: „Moja przyszłość – język angielski”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie.

 

Educator L.B. Centrum Kształcenia FORMEDICO Liliana Kaleta

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

„Czas na zmianę - kompleksowy program outplacementowy” nr RPWP.06.05.00-30-0039/18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa:
6 Rynek pracy; Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

 

EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia
zaprasza do udziału w projekcie:

„Obszar Skutecznej Integracji”
z rynkiem pracy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa

© 2019 Educator L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa. All Rights Reserved.