Projekty realizowane

„Obszar Skutecznej Integracji” z rynkiem pracy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia
zaprasza do udziału w projekcie:

„Obszar Skutecznej Integracji”
z rynkiem pracy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy
Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa

GRUPA DOCELOWA: osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich województwa Wielkopolskiego w powiatach:

powiat chodzieski

powiat kolski

powiat obornicki

powiat średzki

powiat czarnkowsko-trzcianecki

powiat koniński

powiat ostrzeszowski

powiat śremski

powiat gnieźnieński

powiat kościański

powiat pilski

powiat turecki

powiat gostyński

powiat krotoszyński

powiat pleszewski

powiat wągrowiecki

powiat grodziski

powiat leszczyński

powiat rawicki

powiat wolsztyński

powiat jarociński

powiat międzychodzki

powiat słupecki

powiat wrzesiński

powiat kępiński

powiat nowotomyski

powiat szamotulski

powiat złotowski

 CEL GŁÓWNY: wzrost szans na zatrudnienie poprzez nabycie wiedzy dot. rynku pracy, doświadczenia zawodowego oraz uzupełnienie/nabycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem dla 96 osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo.

CO OFERUJEMY: Kompleksowe wsparcie każdego Uczestnika Projektu rozpoczynające się od doradztwa indywidualnego
z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania. Ponadto w ramach Projektu zorganizowane zostaną  formy wsparcia, takie jak: pośrednictwo pracy oraz indywidualnie dopasowane szkolenia zawodowe. Dla 48 osób pozostających bez zatrudnienia zaplanowane są  3-miesięczne płatne staże. Oferujemy zwroty kosztów dojazdu, a opiekun stażysty otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczestnikiem stażu.

 

PROCES REKRUTACJI:

Etap I: 01.09.2018r. do 31.10.2018 r.                           

Etap II: 01.11.2018r. do 31.12.2018 r.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w projekcie zapoznaj się i wypełnij dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin projektu (pobierz)
 2. Formularz zgłoszeniowy zawierający dane Uczestnika Projektu (pobierz)
 3. Ankieta dla osób niepełnosprawnych (pobierz)
 4. Umowa uczestnictwa - poglądowo (obejrzyj)
 5. Oświadczenie o ochronie danych osobowych (pobierz)
 6. Zaświadczenie o niepełnosprawności (orzeczenie lub inny równoważny dokument)
 7. Zaświadczenie z Urzędu Pracy jeżeli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną.
 8. Karta oceny formalnej - poglądowo (obejrzyj)
 9. Karta oceny merytorycznej - poglądowo (obejrzyj)

 

Pobierz pełen zestaw dokumentów (.rar)

e-mail: sekretariat@educatorlb.pl

tel. 62 50 308 50 oraz +48 504 261 182

Zapraszamy
Zespół Educator L.B.

 

 

Wysokie kwalifikacje zawodowe mieszkańców województwa Wielkopolskiego = wysoka konkurencyjność regionu

 

EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia FORMEDICO Liliana Kaleta w partnerstwie
z Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” realizuje projekt:
„Wysokie kwalifikacje zawodowe mieszkańców województwa Wielkopolskiego =
wysoka konkurencyjność regionu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy
Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

 

GRUPA DOCELOWA: osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem  lub zwolnione w okresie maksymalnie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych lub modernizacyjnych przedsiębiorstw. Osoby przewidziane do wzięcia udziału w projekcie muszą być osobami zamieszkującymi lub uczącymi się lub pracującymi na terenie województwa Wielkopolskiego na terenie powiatów: kolskiego, tureckiego i konińskiego.

CEL GŁÓWNY: Wzrost szans na rynku pracy dzięki certyfikowanym szkoleniom zawodowym, stażom, pośrednictwie pracy 60 osób  przewidzianych, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych,  zamieszkujących na terenie województwa Wielkopolskiego na obszarach:

miasto: Konin

Miasto: Koło

miasto: Turek

powiat koniński: Golina

powiat kolski: Babiak

powiat turecki: Dobra

powiat koniński: Grodziec

powiat kolski: Chodów

powiat turecki: Kawęczyn

powiat koniński: Kazimierz Biskupi

powiat kolski: Dąbie

powiat turecki: Malanów

powiat koniński: Kleczew

powiat kolski: Grzegorzew

powiat turecki: Przykona

powiat koniński: Kramsk

powiat kolski: Kłodawa

powiat turecki: Tuliszków

powiat koniński: Krzymów

powiat kolski: Koło

powiat turecki: Brudzew

powiat koniński: Rychwał

powiat kolski: Kościelec

Turek- gmina wiejska

powiat koniński: Rzgów

powiat kolski: Olszówka

powiat turecki: Władysławów

powiat koniński: Skulsk

powiat kolski: Osiek Mały

powiat turecki: Brudzew

powiat koniński: Sompolno

powiat kolski: Przedecz

 

powiat koniński: Stare Miasto

 

 

powiat koniński: Ślesin

 

 

powiat koniński: Wierzbinek

 

 

powiat koniński: Wilczyn

 

 

 

CO OFERUJEMY: Kompleksowe wsparcie każdego Uczestnika Projektu rozpoczynające się od doradztwa indywidualnego z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania. Ponadto w ramach Projektu zorganizowane zostaną  formy wsparcia, takie jak: grupowe doradztwo zawodowe, warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe do wyboru:

1. Kadry i płace,

2. Magazynier z elementami logistyki,

3. Marketing internetowy.

Dla osób pozostających bez zatrudnienia zaplanowane są  3-miesięczne płatne staże, zwrot kosztów dojazdu. Opiekun stażysty otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczestnikiem stażu.

 

PROCES REKRUTACJI:

Rekrutacja do Projektu trwa od 01.09.2017 r. do 31.01.2018 r.

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w projekcie zapoznaj się i wypełnij dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin projektu
 2. Formularz zgłoszeniowy zawierający dane Uczestnika Projektu - Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności -Załącznik 2 - Oświadczenie o kwalifikowalności
 4. Zaświadczenie od pracodawcyZałącznik 3 - Zaświadczenie od pracodawcy
 5. Zaświadczenie o niepełnosprawności (orzeczenie lub inny równoważny dokument)
 6. Zaświadczenie z Urzędu Pracy jeżeli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną.
 7. Ankieta z doradztwa zawodowego (dokument poglądowy) -Załącznik 4 - Wywiad z doradcą
 8. Ankieta dla osób niepełnosprawnych - Załącznik 5 - Ankieta dla ON

 

UWAGA!!

Informujemy, że od dnia 01.02.2018 roku biuro projektu mieści się pod adresem:

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek

 

Skontaktuj się z nami:

e-mail: sekretariat@educatorlb.pl

tel. 62 50 308 50 oraz +48 504 261 182

strona www: http://wysokiekwalifikacjezawodowe.pl

 

Zapraszamy

Zespół Educator L.B i Fundacji IiON „Miłosierdzie”

 

                       

Własna firma kluczem do sukcesu

 

EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa
w partnerstwie z HUMAN DISCOVERS Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego realizuje projekt: „Własna firma kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa: Rynek pracy, Działanie 6.3: Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1: Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo po 29 roku życia zamieszkałych w mieście Konin, Turek i Koło w zakresie zakładania i prowadzenia własnych działalności gospodarczych oraz tworzenia w nich miejsc pracy. Ponadto podniesienie zdolności do prowadzenia własnej firmy u 44 osób oraz założenie i prowadzenie przez co najmniej 12 miesięcy działalności gospodarczej przez 35 osób.

Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie średnie i niższe), osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami.
Projekt przewiduje: bezzwrotną dotację w kwocie do 21 000,00 zł, wsparcie pomostowe (do 12 miesięcy) w kwocie: 1 750,00 zł, profesjonalne szkolenia i doradztwo, zwrot kosztów dojazdu, materiały niezbędne podczas szkoleń oraz catering. Premiowane specjalnie są działalności z zakresu Smart Specialization i OZE.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 833 629, 12 zł.
Projekt realizowany w okresie 1.09.2016-31.03.2018


www.educatorlb.pl ; www.wlasnafirmakluczemdosukcesu.pl ;   przedsiebiorczosc@educatorlb.pl                                      
Biuro Projektu: ul. S. Wyszyńskiego 26 lok. 16,  62-510 Konin, tel. 504 261 182 lub tel.: 62 50 308 50

1_Formularz_rekrutacyjny.pdf 

1a_Opis_planowanej_DG.docx

Regulamin_rekrutacji_uczestników.pdf

Karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego.pdf 

Regulamin_przyznawania_środków_finansowych_na_rozwój_przedsiębiorczości.pdf

Deklaracja wekslowa.doc

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego.doc

Zaswiadczenie o wynagrodzeniu.pdf

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym szablonem, który ułatwi Państwu wypełnienie pkt. 9 z dokumentu „Opis planowanej działalności gospodarczej”.

Szablon - Planowany koszt przedsięwzięcia.docx

 

Wyniki rekrutacji Własna firma kluczem do sukcesu

Wyniki I etapu rekrutacji do projektu

Wyniki II etapu rekrutacji do projektu

Wyniki dotacja - Własna firma kluczem do sukcesu

 

 

Formularz do biznesplanu

Szablon Biznesplan.doc

Karta_oceny_biznesplanu.doc

Minimalne_wymagania_dotyczące_oceny_biznesplanu.pdf

Sekcje PKD.pdf

 

Aktualności

Informacja o wydatkowaniu  środków pomostowych i dotacji.doc

1. Informacje dla uczestników

 

DOKUMENTY DO POBRANIA W CELU ZŁOŻENIA BIZNESPLANU:

wniosek o udzielenie wsparcia finansowego.doc

oświadczenie o zarejestrowaniu jako podatnik VAT.doc

oświadczenie o pomocy de minimis.doc

oświadczenie o dostępie do środków fin. w ramach projektu.doc

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego.doc

 

2. Informujemy, że dofinansowanie na otwarcie i prowadzenie własnej działalności otrzymało 35 Uczestników Projektu. Serdecznie gratulujemy! Wyniki dotacja - Własna firma kluczem do sukcesu

 

3. Informujemy, że dla 18 Uczestników Projektu "Własna firma kluczem do sukcesu" organizujemy usługę

doradczo-szkoleniową o charakterze specjalistycznym w okresie od 25.11.2017 do 15.12.2017 roku.

Szczegóły pod numerem tel. +48 504 261 182 oraz pod adresem e-mail: przedsiebiorczosc@educatorlb.p

 

  

                                                

 

Seksualność młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"
Organizacja Pożytku Publicznego

 

Educator L.B. Centrum Kształcenia współpracuje z Fundacją Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu.
W ramach współpracy Educator L.B. zrealizował dla około 100 Pracowników Fundacji cykl szkoleń
o tematyce Seksualność młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Szkolenia dla Pracowników obsługi Klienta ZUS - "Efektywna komunikacja z Klientem"

Cykl szkoleń realizowanych dla Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu w miesiącach sierpień-wrzesień 2014.

Informacji dotyczących realizowanych szkoleń (warsztatów) udziela Kierownik Biura Szkoleń - Anna Kowalczyk.

Sprawdź i zmień-poprawa jakości funkcjonowania Urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin Zapolice

Educator L.B. - Lider Partnerstwa wraz z Powiatem Pajęczańskim, Powiatem Poddębickim, Gminą Świnice Warckie, Gminą Skomlin, Gminą Zapolice, jako Partnerami - uczestniczą w realizacji Projektu:

Sprawdź i zmień-poprawa jakości funkcjonowania Urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin Zapolice

w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie,
Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
nr Projektu: POKL.05.02.01-00-048/12.

Celem Projektu jest podniesienie jakości, standardów zarządzania i usług publicznych JST, podniesienie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urzędy, wdrożenie usprawnień zarządczych, podniesienie kompetencji kadr Urzędów, wzmocnienie zdolności JST w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych.

Projekt realizowany w okresie 1.01.2013-31.07.2014

Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów

Educator L.B. - Lider Partnerstwa wraz z Gminami Partnerskimi Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów - uczestniczą w realizacji Projektu:

"Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów"

w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie,
Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
nr Projektu: POKL.05.02.01-00-047/12.

Celem Projektu jest podniesienie jakości, standardów zarządzania i usług publicznych JST, podniesienie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urzędy, wdrożenie usprawnień zarządczych, podniesienie kompetencji kadr Urzędów, wzmocnienie zdolności JST w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych.

Projekt realizowany w okresie IX.2012-V.2014 roku.

 

 

Szkolenia dla funkcjonariuszy grup mobilnych Służby Celnej z zakresu Prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

W roku 2013 nasza firma realizuje szkolenia dla funkcjonariuszy grup mobilnych Służby Celnej z zakresu Prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

Projekt jest współfinansowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy nr KIK/03

Szkolenia realizowane są w Hotelu "Święcice" w Święcicach w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku.

Szczegółowych informacji udzielają właściwe dla uprawnionych do udziału w szkoleniach funkcjonariuszy Izby Celne
oraz nasze biuro pod numerem telefonu 62 50 308 50

Projekt systemowy "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce"

W dniu 14 grudnia 2011 roku zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach Projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce" Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W ramach projektu zrealizowaliśmy szkolenia:

- Prawo i administracja - procedury administracyjne, prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznychi - dla 250 osób,

- Mediacje rodzinne - dla 30 osób,

- Zarządzanie instytucją, ryzykiem, zmianą i równoscią - dla 90 osób,

- Kurs interpersonalny - dla 273 osób.

W ramach szkoleń zapewniliśmy Uczestnikom transport, zakwaterowanie i wyżywienie.

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za ciepłe słowa i wyrazy uznania wieokrotnie wyrażane w trakcie i po szkoleniach.

Wszelkie uwagi zawsze wnikliwie analizujemy i staramy się wyeliminować jakiekolwiek niedoskonałości w przyszłości.

Projekt systemowy "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce"

W dniu 08 grudnia 2010 roku zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach Projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce" Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W ramach projektu zrealizowaliśmy szkolenia:

- Trening komunikacji interpersonalnej - dla 319 osób,

- Przemoc w rodzinie - dla 199 osób,

- Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - dla 96 osób,

W ramach szkoleń zapewniliśmy Uczestnikom transport, zakwaterowanie i wyżywienie.

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za ciepłe słowa i wyrazy uznania wieokrotnie wyrażane w trakcie i po szkoleniach.

Wszelkie uwagi zawsze wnikliwie analizujemy i staramy się wyeliminować jakiekolwiek niedoskonałości w przyszłości.

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce"

Projekt ma na celu podnoszenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji  osób pracujących zawodowo i woluntarystycznie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwrócenie uwagi na istotne kwestie jakimi są współpraca i partnerstwa instytucjonalne, ekonomia społeczna oraz kampanie społeczne. 

Projekt systemowy "Planuj-wykonaj-sprawdź-działaj"

Projekt systemowy realizowany przez F5 Konsulting sp. z o.o. "Planuj-wykonaj-sprawdź-działaj" (nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-035/09-00) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V-Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej".

Projekt "Nowoczesna i elastyczna kadra pracowników w województwie kujawsko-pomorskim"

Projekt "Nowoczesna i elastyczna kadra pracowników w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany przez Educator L.B. nr Umowy: POKL.08.01.01-04-024/08.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.