Projekty realizowane

 

 

Wysokie kwalifikacje zawodowe mieszkańców województwa Wielkopolskiego = wysoka konkurencyjność regionu

 

EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia FORMEDICO Liliana Kaleta w partnerstwie
z Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” realizuje projekt:
„Wysokie kwalifikacje zawodowe mieszkańców województwa Wielkopolskiego =
wysoka konkurencyjność regionu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy
Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

 

GRUPA DOCELOWA: osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem  lub zwolnione w okresie maksymalnie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych lub modernizacyjnych przedsiębiorstw. Osoby przewidziane do wzięcia udziału w projekcie muszą być osobami zamieszkującymi lub uczącymi się lub pracującymi na terenie województwa Wielkopolskiego na terenie powiatów: kolskiego, tureckiego i konińskiego.

CEL GŁÓWNY: Wzrost szans na rynku pracy dzięki certyfikowanym szkoleniom zawodowym, stażom, pośrednictwie pracy 60 osób  przewidzianych, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych,  zamieszkujących na terenie województwa Wielkopolskiego na obszarach:

miasto: Konin

Miasto: Koło

miasto: Turek

powiat koniński: Golina

powiat kolski: Babiak

powiat turecki: Dobra

powiat koniński: Grodziec

powiat kolski: Chodów

powiat turecki: Kawęczyn

powiat koniński: Kazimierz Biskupi

powiat kolski: Dąbie

powiat turecki: Malanów

powiat koniński: Kleczew

powiat kolski: Grzegorzew

powiat turecki: Przykona

powiat koniński: Kramsk

powiat kolski: Kłodawa

powiat turecki: Tuliszków

powiat koniński: Krzymów

powiat kolski: Koło

powiat turecki: Brudzew

powiat koniński: Rychwał

powiat kolski: Kościelec

Turek- gmina wiejska

powiat koniński: Rzgów

powiat kolski: Olszówka

powiat turecki: Władysławów

powiat koniński: Skulsk

powiat kolski: Osiek Mały

powiat turecki: Brudzew

powiat koniński: Sompolno

powiat kolski: Przedecz

 

powiat koniński: Stare Miasto

 

 

powiat koniński: Ślesin

 

 

powiat koniński: Wierzbinek

 

 

powiat koniński: Wilczyn

 

 

 

CO OFERUJEMY: Kompleksowe wsparcie każdego Uczestnika Projektu rozpoczynające się od doradztwa indywidualnego z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania. Ponadto w ramach Projektu zorganizowane zostaną  formy wsparcia, takie jak: grupowe doradztwo zawodowe, warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe do wyboru:

1. Kadry i płace,

2. Magazynier z elementami logistyki,

3. Marketing internetowy.

Dla osób pozostających bez zatrudnienia zaplanowane są  3-miesięczne płatne staże, zwrot kosztów dojazdu. Opiekun stażysty otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczestnikiem stażu.

 

PROCES REKRUTACJI:

Rekrutacja do Projektu trwa od 01.09.2017 r. do 31.01.2018 r.

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w projekcie zapoznaj się i wypełnij dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz zgłoszeniowy zawierający dane Uczestnika Projektu - Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy
  3. Oświadczenie o kwalifikowalności -Załącznik 2 - Oświadczenie o kwalifikowalności
  4. Zaświadczenie od pracodawcyZałącznik 3 - Zaświadczenie od pracodawcy
  5. Zaświadczenie o niepełnosprawności (orzeczenie lub inny równoważny dokument)
  6. Zaświadczenie z Urzędu Pracy jeżeli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną.
  7. Ankieta z doradztwa zawodowego (dokument poglądowy) -Załącznik 4 - Wywiad z doradcą
  8. Ankieta dla osób niepełnosprawnych - Załącznik 5 - Ankieta dla ON

 

UWAGA!!

Informujemy, że od dnia 01.02.2018 roku biuro projektu mieści się pod adresem:

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek

 

Skontaktuj się z nami:

e-mail: sekretariat@educatorlb.pl

tel. 62 50 308 50 oraz +48 504 261 182

strona www: http://wysokiekwalifikacjezawodowe.pl

 

Zapraszamy

Zespół Educator L.B i Fundacji IiON „Miłosierdzie”

 

                       

Własna firma kluczem do sukcesu

 

EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa
w partnerstwie z HUMAN DISCOVERS Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego realizuje projekt: „Własna firma kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa: Rynek pracy, Działanie 6.3: Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1: Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo po 29 roku życia zamieszkałych w mieście Konin, Turek i Koło w zakresie zakładania i prowadzenia własnych działalności gospodarczych oraz tworzenia w nich miejsc pracy. Ponadto podniesienie zdolności do prowadzenia własnej firmy u 44 osób oraz założenie i prowadzenie przez co najmniej 12 miesięcy działalności gospodarczej przez 35 osób.

Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie średnie i niższe), osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami.
Projekt przewiduje: bezzwrotną dotację w kwocie do 21 000,00 zł, wsparcie pomostowe (do 12 miesięcy) w kwocie: 1 750,00 zł, profesjonalne szkolenia i doradztwo, zwrot kosztów dojazdu, materiały niezbędne podczas szkoleń oraz catering. Premiowane specjalnie są działalności z zakresu Smart Specialization i OZE.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 833 629, 12 zł.
Projekt realizowany w okresie 1.09.2016-31.03.2018


www.educatorlb.pl ; www.wlasnafirmakluczemdosukcesu.pl ;   przedsiebiorczosc@educatorlb.pl                                      
Biuro Projektu: ul. S. Wyszyńskiego 26 lok. 16,  62-510 Konin, tel. 504 261 182 lub tel.: 62 50 308 50

1_Formularz_rekrutacyjny.pdf 

1a_Opis_planowanej_DG.docx

Regulamin_rekrutacji_uczestników.pdf

Karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego.pdf 

Regulamin_przyznawania_środków_finansowych_na_rozwój_przedsiębiorczości.pdf

Deklaracja wekslowa.doc

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego.doc

Zaswiadczenie o wynagrodzeniu.pdf

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym szablonem, który ułatwi Państwu wypełnienie pkt. 9 z dokumentu „Opis planowanej działalności gospodarczej”.

Szablon - Planowany koszt przedsięwzięcia.docx

 

Wyniki rekrutacji Własna firma kluczem do sukcesu

Wyniki I etapu rekrutacji do projektu

Wyniki II etapu rekrutacji do projektu

Wyniki dotacja - Własna firma kluczem do sukcesu

 

 

Formularz do biznesplanu

Szablon Biznesplan.doc

Karta_oceny_biznesplanu.doc

Minimalne_wymagania_dotyczące_oceny_biznesplanu.pdf

Sekcje PKD.pdf

 

Aktualności

Informacja o wydatkowaniu  środków pomostowych i dotacji.doc

1. Informacje dla uczestników

 

DOKUMENTY DO POBRANIA W CELU ZŁOŻENIA BIZNESPLANU:

wniosek o udzielenie wsparcia finansowego.doc

oświadczenie o zarejestrowaniu jako podatnik VAT.doc

oświadczenie o pomocy de minimis.doc

oświadczenie o dostępie do środków fin. w ramach projektu.doc

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego.doc

 

2. Informujemy, że dofinansowanie na otwarcie i prowadzenie własnej działalności otrzymało 35 Uczestników Projektu. Serdecznie gratulujemy! Wyniki dotacja - Własna firma kluczem do sukcesu

 

3. Informujemy, że dla 18 Uczestników Projektu "Własna firma kluczem do sukcesu" organizujemy usługę

doradczo-szkoleniową o charakterze specjalistycznym w okresie od 25.11.2017 do 15.12.2017 roku.

Szczegóły pod numerem tel. +48 504 261 182 oraz pod adresem e-mail: przedsiebiorczosc@educatorlb.p

 

  

                                                

 

Seksualność młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"
Organizacja Pożytku Publicznego

 

Educator L.B. Centrum Kształcenia współpracuje z Fundacją Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu.
W ramach współpracy Educator L.B. zrealizował dla około 100 Pracowników Fundacji cykl szkoleń
o tematyce Seksualność młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Szkolenia dla Pracowników obsługi Klienta ZUS - "Efektywna komunikacja z Klientem"

Cykl szkoleń realizowanych dla Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu w miesiącach sierpień-wrzesień 2014.

Informacji dotyczących realizowanych szkoleń (warsztatów) udziela Kierownik Biura Szkoleń - Anna Kowalczyk.

Sprawdź i zmień-poprawa jakości funkcjonowania Urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin Zapolice

Educator L.B. - Lider Partnerstwa wraz z Powiatem Pajęczańskim, Powiatem Poddębickim, Gminą Świnice Warckie, Gminą Skomlin, Gminą Zapolice, jako Partnerami - uczestniczą w realizacji Projektu:

Sprawdź i zmień-poprawa jakości funkcjonowania Urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin Zapolice

w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie,
Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
nr Projektu: POKL.05.02.01-00-048/12.

Celem Projektu jest podniesienie jakości, standardów zarządzania i usług publicznych JST, podniesienie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urzędy, wdrożenie usprawnień zarządczych, podniesienie kompetencji kadr Urzędów, wzmocnienie zdolności JST w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych.

Projekt realizowany w okresie 1.01.2013-31.07.2014

Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów

Educator L.B. - Lider Partnerstwa wraz z Gminami Partnerskimi Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów - uczestniczą w realizacji Projektu:

"Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów"

w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie,
Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
nr Projektu: POKL.05.02.01-00-047/12.

Celem Projektu jest podniesienie jakości, standardów zarządzania i usług publicznych JST, podniesienie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urzędy, wdrożenie usprawnień zarządczych, podniesienie kompetencji kadr Urzędów, wzmocnienie zdolności JST w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych.

Projekt realizowany w okresie IX.2012-V.2014 roku.

 

 

Szkolenia dla funkcjonariuszy grup mobilnych Służby Celnej z zakresu Prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

W roku 2013 nasza firma realizuje szkolenia dla funkcjonariuszy grup mobilnych Służby Celnej z zakresu Prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

Projekt jest współfinansowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy nr KIK/03

Szkolenia realizowane są w Hotelu "Święcice" w Święcicach w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku.

Szczegółowych informacji udzielają właściwe dla uprawnionych do udziału w szkoleniach funkcjonariuszy Izby Celne
oraz nasze biuro pod numerem telefonu 62 50 308 50

Projekt systemowy "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce"

W dniu 14 grudnia 2011 roku zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach Projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce" Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W ramach projektu zrealizowaliśmy szkolenia:

- Prawo i administracja - procedury administracyjne, prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznychi - dla 250 osób,

- Mediacje rodzinne - dla 30 osób,

- Zarządzanie instytucją, ryzykiem, zmianą i równoscią - dla 90 osób,

- Kurs interpersonalny - dla 273 osób.

W ramach szkoleń zapewniliśmy Uczestnikom transport, zakwaterowanie i wyżywienie.

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za ciepłe słowa i wyrazy uznania wieokrotnie wyrażane w trakcie i po szkoleniach.

Wszelkie uwagi zawsze wnikliwie analizujemy i staramy się wyeliminować jakiekolwiek niedoskonałości w przyszłości.

Projekt systemowy "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce"

W dniu 08 grudnia 2010 roku zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach Projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce" Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W ramach projektu zrealizowaliśmy szkolenia:

- Trening komunikacji interpersonalnej - dla 319 osób,

- Przemoc w rodzinie - dla 199 osób,

- Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - dla 96 osób,

W ramach szkoleń zapewniliśmy Uczestnikom transport, zakwaterowanie i wyżywienie.

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za ciepłe słowa i wyrazy uznania wieokrotnie wyrażane w trakcie i po szkoleniach.

Wszelkie uwagi zawsze wnikliwie analizujemy i staramy się wyeliminować jakiekolwiek niedoskonałości w przyszłości.

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce"

Projekt ma na celu podnoszenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji  osób pracujących zawodowo i woluntarystycznie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwrócenie uwagi na istotne kwestie jakimi są współpraca i partnerstwa instytucjonalne, ekonomia społeczna oraz kampanie społeczne. 

Projekt systemowy "Planuj-wykonaj-sprawdź-działaj"

Projekt systemowy realizowany przez F5 Konsulting sp. z o.o. "Planuj-wykonaj-sprawdź-działaj" (nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-035/09-00) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V-Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej".

Projekt "Nowoczesna i elastyczna kadra pracowników w województwie kujawsko-pomorskim"

Projekt "Nowoczesna i elastyczna kadra pracowników w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany przez Educator L.B. nr Umowy: POKL.08.01.01-04-024/08.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.