Witamy w naszym serwisie

Dziękujemy za odwiedziny na stronie internetowej naszej firmy.

Zapraszamy do korzystaniu z serwisu.

Zespół Educator L.B.

 

Szanowni Państwo.

Niepubliczna Placówka Oświatowa Educator L.B. Centrum Kształcenia od 2005 roku zajmuje się realizacją warsztatów i coachingu oraz szkoleń specjalistycznych.

Doceniając wieloletnią współpracę z podmiotami administracji publicznej, przedstawiamy naszą ofertę, zawierającą propozycję realizacji warsztatów i szkoleń, zwłaszcza z zakresu aspektów prawnych i prawa obowiązującego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Szczegółowe programy warsztatów, coachingu oraz szkoleń specjalistycznych każdorazowo dopasowane są do specyfiki działalności naszych Klientów.

Realizowaliśmy projekty doradcze z zakresu budowania modeli kompetencji, oceny okresowych systemów motywacyjnych,  wdrażania narzędzi wspierających pracę Nauczycieli oraz szkolenia specjalistyczne dotyczące aspektów prawnych i prawa obowiązującego w placówkach oświatowych.

Nasza kadra ma duże doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych dla pracowników szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych. Realizowaliśmy szkolenia i działania doradcze dla Nauczycieli i Przedsiębiorców w ramach projektów unijnych POKL oraz WRPO ze środków EFS min:

  • „OdNowa – kompleksowe wsparcie pracowników sektora oświaty”.
  • „Jestem Przedsiębiorczy”,
  • „Warto Spróbować”,
  • „ABC Przedsiębiorczości”.

Od roku 2011 nasza firma aktywnie włączyła się w realizację działań szkoleniowo-doradczych, realizowanych w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Nasze starania w kierunku wzmocnienia potencjału zaowocowały otrzymaniem dofinansowania na realizację dwóch projektów w ramach priorytetu V POKL, które realizowaliśmy – jako Lider zarządzający – każdy projekt realizowany w  partnerstwie z pięcioma Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Wcześniej – w okresie 01.09.2009 – 31.08.2010 realizowaliśmy projekt pod nazwą „Nowoczesna i elastyczna kadra pracowników w województwie kujawsko-pomorskim”. Projekt ten realizowany był na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach POKL dla 505 Uczestników w 42 szkoleniach, które na podstawie ewaluacji – zostały ocenione bardzo wysoko.

Obecnie realizujemy projekt „Własna firma kluczem do sukcesu”, który wpisuje się
w Priorytet VI, Działania 6.3 - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 – Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki dofinansowaniom powstało 35 nowych działalności na terenie miast: Konin, Koło, Turek, w których utworzone zostały nowe miejsca pracy.

Te lata doświadczeń – pozwoliły nam dostrzec codzienne problemy funkcjonowania naszych Klientów, a przede wszystkim poznać obszary wymagające wsparcia szkoleniowo-doradczego.


Nasi trenerzy realizują projekty doradcze w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi – tworzą dokumentację personalną, analizują możliwości rozwojowe pracowników, planują ścieżki kariery, wdrażają systemy motywacyjne oraz dostosowane do potrzeb – systemy ocen pracowniczych. Dla firm zewnętrznych oraz na potrzeby własne realizujemy doradztwo zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo pracy oraz indywidualne plany działań np. dla Uczestników Projektów, które zakładają znalezienie pracy dzięki podjęciu staży zawodowych.

Kadra Educator L.B. pracuje według renomowanych, międzynarodowych metod służących ocenie kompetencji pracowniczych, które  przydatne są w planowaniu rozwoju pracowników, przeprowadzaniu ocen pracowniczych oraz rekrutacji nowych kadr w placówkach oświatowych.

 

Pragniemy podkreślić, iż nasze warsztaty, coachingi oraz szkolenia każdorazowo poprzedzamy analizą potrzeb Klienta.


W imieniu całego zespołu zapraszam do skorzystania z proponowanych warsztatów i szkoleń.

Z poważaniem,
Liliana Kaleta

 

Zapraszamy Państwa na naszego facebook'a: Facebook Educator L.B.