Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów

Image

Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów

Educator L.B. - Lider Partnerstwa wraz z Gminami Partnerskimi Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów - uczestniczą w realizacji Projektu:

"Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów"

w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, 
Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 
Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
nr Projektu: POKL.05.02.01-00-047/12.

Celem Projektu jest podniesienie jakości, standardów zarządzania i usług publicznych JST, podniesienie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urzędy, wdrożenie usprawnień zarządczych, podniesienie kompetencji kadr Urzędów, wzmocnienie zdolności JST w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych.

Projekt realizowany w okresie IX.2012-V.2014 roku.