Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO

Usługa szkoleniowa w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO.

Szczegółowe informacje o usłudze:
Ramowy program usługi

 1. Ocena posiadanych środków organizacyjnych i technicznych w zakresie przestrzegania zapisów

Rozporządzenia i Ustawy o Ochronie Danych osobowych.

 1. Ustalenie założeń Polityki Bezpieczeństwa Zleceniodawcy w zakresie ochrony danych osobowych,

uwzględniającej art. 37 ust. 1. RODO.

 1. Wymagana ustawowo dokumentacja.
 2. Opracowanie wewnętrznych polityk: polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, polityka zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 3. Dokumentacja wymagana przepisami w zakresie RODO.
 4. Umowa powierzenia przetwarzania danych.
 5. Regulamin ochrony danych osobowych.
 6. Upoważnienia dla pracowników.
 7. Rejestry – czynności przetwarzania, upoważnień, naruszeń, klauzule zgód, klauzule informacyjne.
 8. Szacowania ryzyka oraz analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony (lub przekazanie wytycznych).
 9. Przykładowe sprawozdanie ze sprawdzenia, rejestr zbiorów danych osobowych.
 10. Katalog przykładowych incydentów wraz z rekomendowanym postępowaniem naprawczym.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Uczestnik usługi szkoleniowej będzie posiadał praktyczną wiedzę z zakresu RODO jak przetwarzać

dane osobowe zgodnie z prawem, jak stworzyć i wdrożyć system ochrony danych osobowych wraz z polityką bezpieczeństwa. Uczestnicy po odbytej usłudze będą posiadali zdolność zabezpieczenia

danych osobowych.

Grupa docelowa

Adresatem szkolenia są pracownicy zainteresowani doskonaleniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych – RODO. Nasi specjaliści – trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie Ochrony Danych Osobowych, a także wykazują niezbędne certyfikacje konieczne do świadczenia usługi (m.in. Inspektorat Danych Osobowych, Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PNISO/IEC 27001:2014-12).

Opis warunków uczestnictwa

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie usługi, poziom jej dofinansowania mieści się w przedziale 50%, 70% lub 80% całej kwoty usługi.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących formalnego dopełnienia dokumentacji, proszę o kontakt pod nr telefonu: 62 50 308 50; 55 lub +48 504 261 182.