Sprawdź i zmień-poprawa jakości funkcjonowania Urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin Zapolice

Image

Sprawdź i zmień-poprawa jakości funkcjonowania Urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin Zapolice

Educator L.B. - Lider Partnerstwa wraz z Powiatem Pajęczańskim, Powiatem Poddębickim, Gminą Świnice Warckie, Gminą Skomlin, Gminą Zapolice, jako Partnerami - uczestniczą w realizacji Projektu:

Sprawdź i zmień-poprawa jakości funkcjonowania Urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin Zapolice

w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, 
Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 
Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
nr Projektu: POKL.05.02.01-00-048/12.

Celem Projektu jest podniesienie jakości, standardów zarządzania i usług publicznych JST, podniesienie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urzędy, wdrożenie usprawnień zarządczych, podniesienie kompetencji kadr Urzędów, wzmocnienie zdolności JST w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych.

Projekt realizowany w okresie 1.01.2013-31.07.2014