Oferta warsztatów i szkoleń dla Poczty Polskiej S.A.

Oferta warsztatów i szkoleń dla Poczty Polskiej S.A.

Szanowni Państwo.

Doceniając wieloletnią współpracę z Pocztą Polską, przedstawiamy naszą najnowszą ofertę, zawierającą propozycję realizacji warsztatów i szkoleń, zwłaszcza z zakresu aspektów prawnych i prawa obowiązującego w Poczcie Polskiej S.A.

Od roku 2011 nasza firma aktywnie włączyła się w realizację działań szkoleniowo-doradczych, realizowanych w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasze starania w kierunku wzmocnienia potencjału zaowocowały otrzymaniem dofinansowania na realizację dwóch projektów w ramach priorytetu V POKL, które realizowaliśmy – jako Lider zarządzający – w partnerstwie z pięcioma jst każdy.

Te lata doświadczeń, wymiany myśli – pozwoliły nam dostrzec codzienne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw i urzędów, a przede wszystkim poznać obszary wymagające wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Na bazie tych doświadczeń przygotowaliśmy dla Państwa ofertę, dedykowaną specjalnie dla Poczty Polskiej S.A.

W imieniu całego zespołu zapraszam do skorzystania z proponowanych warsztatów i szkoleń.

Archiwizacja dokumentów i instrukcja kancelaryjna

Grupa docelowa
Pracownicy Poczty Polskiej S.A. odpowiedzialni za obszar dotyczący wytwarzania i przechowywania dokumentów. 

Cel ogólny warsztatu
Pogłębienie wiedzy w zakresie odpowiedzialności pracowników Poczty Polskiej S.A. w zakresie wytwarzania i przechowywania dokumentacji, a także stworzenie systemów kancelaryjnych oraz zapoznanie uczestników warsztatu z krajowymi normami tworzenia pism. 

Główne założenia programowe: 

1. Kancelaria – biurowość.
Odpowiedzialność prawna pracowników i Poczty Polskiej S.A. za wytwarzaną i przechowywaną dokumentację. Systemy kancelaryjne – dziennikowy i „bezdziennikowy”. Zasady tworzenia pisma – normy krajowe.
2. Tworzenie teczek, zbiorów dokumentacji:
dokumentacja organizacyjna (min.: uchwały, posiedzenia zarządu, rejestry, regulaminy); dokumentacja administracyjna (min.: karty drogowe, delegacje, arkusze inwentaryzacyjne, BHP, zamówienia); dokumentacja pracownicza (min.: teczki osobowe, listy płac, karty zarobkowe, karty zasiłkowe, wnioski urlopowe, upoważnienia).
3. Dokumentacja finansowa
(min.: dowody księgowe, bilanse, CIT8); dokumentacja warsztatów (min.: dokumentacja uczestników, realizowanych zajęć); pozostała dokumentacja (umowy ze starostwami, sprawozdawczość z działalności, zaświadczenia).
4. Znaki sprawy. Porządkowanie dokumentacji (kompletowanie dokumentacji, układanie pism, usuwanie brudnopisów). Rozwiązanie stosunku pracy – protokolarne rozliczenie się pracownika z wytworzonej dokumentacji.
5. Archiwizacja. Składnica akt w Poczcie Polskiej S.A. – organizacja i zadania. Kategorie archiwalne ich znaczenie i cel stosowania.
6. Prowadzenie środków ewidencyjnych w składnicy:  spisy zdawczo-odbiorcze, wykazy spisów zdawczo-odbiorczych, rejestr wypożyczonych (udostępnionych) teczek aktowych.
7. Brakowanie (niszczenie dokumentacji) – protokoły niszczenia dokumentacji. Procedura postępowania w momencie likwidacji fundacji lub istotnych zmian organizacyjnych w zakresie dokumentacji w składnicy akt.
8. Praktyczne ćwiczenia z ww. zakresu – wypełnianie formularzy odzwierciedlających poszczególne czynności kancelaryjno-archiwalne. Dyskusja oraz odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia. Podsumowanie szkolenia.